Objavljeno

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka- dalje u tekstu: GDPR uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je uskladila svoje poslovanje s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kao voditelj obrade određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, te je odgovorna za zaštitu osobnih podataka.
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice provodi odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kako bi osigurala razinu sigurnosti koja je u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti osobnih podataka, te razmjerna rizicima povezanima s obrađivanjem osobnih podataka, tako da se osigurava takva zaštita koja onemogućava slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjenu, neovlašteno otkrivanje osobnih podataka ili neovlašteni pristup osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka, te omogućava ostvarivanje prava ispitanika sukladno odredbama GDPR uredbe.

PRAVA ISPITANIKA

  • Pravo na pristup informacijama
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prigovor

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA

Ako je ispitanik mišljenja da je Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prilikom obrade njegovih osobnih podataka prekršila propise o zaštiti podataka, može se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice radi utvrđenja eventualnih spornih pitanja.
U slučaju povrede osobnih podataka ispitanik ima pravo uložiti žalbu Hrvatskoj agenciji za zaštitu podataka.

KRŠENJE PRIVATNOSTI PODATAKA

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice se obvezuje u slučaju povrede osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi, izvijestiti Agenciju za zaštitu osobnih podataka.
U slučaju povrede osobnih podataka koja bi mogla prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice se obvezuje obavijestiti, bez nepotrebnog odgađanja, ispitanika o prirodi povrede osobnih podataka.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

loading...

 

OBRASCI VEZANI ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA

ZAHTJEV ZA PRENOSIVOST OSOBNIH PODATAKA

ZAHTJEV ZA OGRANIČENJE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

ZAHTJEV ZA ISPRAVAK ILI DOPUNU OSOBNIH PODATAKA

ZAHTJEV ZA BRISANJE OSOBNIH PODATAKA

PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA