Objavljeno

Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 25/13) (u nastavku: Zakon) službenikom za informiranje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice imenovana je Martina Đolonga, dipl. oec.

Službenik za informiranje:

  1. temeljem propisanog zahtjeva, omogućava javnosti neposredan uvid u rad Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice;
  2. vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama;
  3. dostavlja izvješća o provedbi Zakona Agenciji za zaštitu osobnih podataka te
  4. obavlja ostale poslove sukladno Zakonu

 

Propisani zahtjev na pristup informaciji može se uputiti službeniku za informiranje na:

  • adresu Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, n/p službenika za informiranje, Trg svetog Martina 1, 42223 HR-Varaždinske Toplice,
  • adresu elektroničke pošte pošte  loading...
  • telefaks +385 42 633 299