Objavljeno

v. d. Glavni fizioterapeut bolnice – Voditelj odjela: Mirjana Večerić, mag. fizioterapije


Unutar odjela pružaju se terapijski postupci i procedure kroz radilišta Elektroterapije, Hidroterapije, Kineziterapije, Fizikalne terapije Minerva i Radne terapije za korisnike bolničke zdravstvene zaštite (stacionarno) smještene u objektima Konstantinovog doma (Odjel za rehabilitaciju neuroloških bolesnika, Odjel za rehabilitaciju spinalnih bolesnika), Terme (Odjel za rehabilitaciju traumatoloških i ortopedskih bolesnika) i Minerva (Odjel za opću rehabilitaciju i preventivu), i korisnike specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ambulantni pacijenti).

Odjel koordinira pružanje usluga fizikalne terapije s rehabilitacijskim odjelima, vrši stručni nadzor u primjeni procedura, edukaciju terapeuta i ostalog osoblja bolnice, edukaciju pripravnika, učenika i studenata. Odjel planira i koordinira optimalnu korištenost kapaciteta i kadrova s rehabilitacijskim odjelima, vodi brigu o održavanju i obnavljanju opreme i uvođenju novih terapijskih postupaka i procedura.