Uštede u postupcima javne nabave

 

U grafikonu:
1 nisu obuhvaćene uštede u nabavi na temelju Sporazuma o ovlaštenju središnjeg tijela za javnu nabavu, za provođenje postupaka zajedničke nabave i sklapanje okvirnih sporazuma
2 obuhvaćene su uštede u samostalnoj nabavi, u kojoj se primjenjuju pravila javne nabave o odabiru ponuda