Prethodna analiza tržišta

Sukladno članku 198, stavcima 3. do 5. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 120/16.), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, kao javna naručiteljica, na ovu internetsku stranicu stavlja prijedloge dokumentacije o nabavi otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu primjedbe i prijedloge u vezi prijedloga dokumentacije o nabavi uputiti na vedran.kruljac@sbvzt.hr. Nakon završetka prethodnog savjetovanja, javna naručiteljica razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici.