Objavljeno

Ambulanta za kliničku psihologiju


Renato Pahić, prof. psiholog

dr. sc. Daria Vuger Kovačić, prof. psiholog


PSIHOLOŠKA DJELATNOST U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Psihološku djelatnost u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice obavljaju dva psihologa s višegodišnjim iskustvom u području kliničke i zdravstvene psihologije. Psiholozi su osim samostalnog ambulantnog rada uključeni i u timski rad na bolničkim odjelima gdje se multidisciplinarno pristupa liječenju spinalnih i neuroloških bolesnika. Psihološke usluge namijenjene su pacijentima koji su na stacionarnom liječenju te onima koji pohađaju ambulantne fizikalne tretmane, pri čemu su obuhvaćene sve razvojne skupine. U okviru navedenog, psihološka opservacija je vrlo široka i sastoji se od niza postupaka koje prije svega određuje samo stanje bolesnika te njegove potrebe.

Psihološki postupci koji se provode u okviru različitih ambulantnih ili stacionarnih programa u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Postupci u okviru psihološke obrade ili tretmana djece i/ili njihovih roditelja:

 • Psihodijagnostička obrada djeteta – dojenačka i predškolska dob
 • Psihodijagnostička obrada djeteta – kasna predškolska i školska dob
 • Psihološko savjetovanje odrasle osobe ili djeteta
 • Psihološka priprema djeteta za medicinski postupak ili drugi stresni događaj
 • Psihološka krizna intervencija
 • Psihološki tretman suzbijanja boli kod djeteta
 • Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
 • Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
 • Individualna psihoterapija kod psihologa

Postupci u okviru psihološke obrade ili tretmana odraslih osoba:

 • Psihodijagnostička obrada psihologa
 • Diferencijalna psihodijagnostička obrada psihologa
 • Psihološko savjetovanje odrasle osobe
 • Obiteljsko psihološko savjetovanje/psihološko savjetovanje para
 • Psihološka priprema za medicinski postupak
 • Psihološka krizna intervencija
 • Psihološki tretman suzbijanja boli kod odrasle osobe
 • Tretman rehabilitacije kognitivnih i izvršnih funkcija, uvježbavanje životnih vještina
 • Psihosocijalna edukacija za prilagodbu na zdravstveno stanje
 • Individualna psihoterapija kod psihologa
 • Grupna psihoterapija kod psihologa

Ambulanta za logopediju

Nada Vlah, prof. logoped

Olivera Dominić Tratnjak, prof. logoped


U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pružaju se usluge logopedske dijagnostike, terapije i savjetovanja u području govorno-jezične i glasovne patologije djece i odraslih.

Uslugama su obuhvaćeni:

 • pacijenti s s poremećajima govora, jezika i gutanja neurološke etiologije/afazije (ICV, tm mozga), apraksije, dizartrije (MS, ALS, Mb Parkinson…), TOM i demencije
 • djeca s neurorazvojnim poremećajima (od rane intervencije, dijagnostike i terapijskog rada s djecom do polaska u školu).

Usluge se ostvaruju uglavnom kroz individualni pristup, rad u grupi te savjetovanje s obitelji. Postupci dijagnostike i terapije ostvaruju se primjenom postojećeg testovnog materijala te dostupne aparature.

Pružaju ih dva logopeda koji koji su dio multidisciplinarnog tima:

 • Nada Vlah, prof. logopedije
 • Olivera Dominić Tratnjak, prof. logopedije

Ambulanta za defektologiju

Ivan Vujec, prof. defektolog


Socijalna radnica

Željka Škrlec Valjak, mag. socijalnog rada


U okviru Referentnog centra za rehabilitaciju osoba s ozljedom kralježnične moždine,  Odjela za rehabilitaciju spinalnih bolesnika kao dio tima nude se i usluge/tretman socijalnog radnika. Usluge su  također sukladno procjeni nadležnog liječnika, ili na zahtjev samog pacijenta dostupne svim pacijentima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, te članovima njihove obitelji. Usluge socijalnog radnika obuhvaćaju između ostalog: uzimanje socioanamnestičkih podataka, uvid u pripadajuća prava, usmjeravanje na nadležne institucije, savjetovanje, trening socijalnih vještina, kontaktiranje/savjetovanje članova obitelji, te planiranje otpusta pacijenta. Usluge su također usmjerene i na suradnju s nadležnim institucijama. Usluge obuhvaćaju individualne tretmane ovisno o potrebi/zahtjevu pacijenta.

Željka Škrlec Valjak, mag. act. soc. (042 630 264)

Ambulanta za nutricionističko savjetovanje

Radna terapija

Mirjana Kučina, bacc. therap. occup.