Objavljeno

Korisnik prava na informaciju (domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Bolnici.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice,
Trg svetog Martina 1,
42223 Varaždinske Toplice

ili elektroničkom poštom na adresu: martina.djolonga@sbvzt.hr

Za podnošenje pisanog zahtjeva obvezno se koristi obrazac.

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev proslijediti ćemo u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće za 2020.g.

Godišnje izvješće za 2019.g.

Godišnje izvješće za 2018.g.