Objavljeno

v. d. Voditelj odjela: Igor Likarević, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije 


Odjelni liječnici:


Glavni medicinska sestra:
Glavni fizioterapeut odjela:
Glavni radni terapeut odjela:


Važne izravne telefonske linije:
Voditelj odjela: 042-630-396
Glavna sestra odjela: 042-630-615
Glavni fizioterapeut odjela: 042-630-818
Glavni radni terapeut odjela: 042-630-867


Na odjelu se pružaju usluge rehabilitacije, liječenja, sestrinske njege i skrbi bolesnicima s ozljedom i bolestima kralježnične moždine (paraplegija i tetraplegija), uz dodatnu edukaciju zdravstvenog osoblja za spinalnu rehabilitaciju. Proces rehabilitacije odvija se u bolesničkim sobama, manjim odjelnim dvoranama i na ostalim radilištima fizikalne terapije i bolnice. Odjel je sjedište Referentnog centra za rehabilitaciju osoba s ozljedom kralježnične moždine Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske s edukacijom svih profila zdravstvenih djelatnika, uključujući nacionalni program staža specijalizanata iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Proces rehabilitacije uključuje timske aktivnosti multidisciplinarnog tima liječnika fizijatara, fizioterapeuta i radnih terapeuta, medicinskih sestara, psihologa, socijalne radnice i ostalog zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, uključujući konzilijarne suradnike (urolog, traumatolog, internist i ostali). Cilj rehabilitacije je postizanje što boljeg neurološkog i funkcionalnog oporavka te osposobljavanje bolesnika za povratak i participaciju u zajednici, uz naknadno dugoročno praćenje i rješavanje problema koji proizlaze iz stanja paraplegije ili tetraplegije.

Pacijenti su smješteni u dvokrevetnim, trokrevetnim ili četverokrevetnim sobama, ukupnog kapaciteta 80 postelja raspoređenih u 33 sobe. U timu sudjeluju liječnici fizijatri, fizioterapeuti i radni terapeuti, medicinske sestre, psiholog, socijalna radnica kojima su pridruženi i ostali zdravstveni i nezdravstveni radnici, kao i konzilijarni suradnici (traumatolog, urolog, internist). Prehrana bolesnika provodi se u bolničkom restoranu, a teže pokretni pacijenti dobivaju hranu u sobu tzv. tablet-sustavom.

Aleksandra Moslavac, dr. med.
Zoran Košćak
Mirjana Kučina