Objavljeno

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  REHABILITACIJU  VARAŽDINSKE TOPLICE, Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice,   objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

                                                                na neodređeno vrijeme

 

                DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI (m/ž )

 1. radi upućivanja na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

 – 3 izvršitelja

 1. radi upućivanja na specijalizaciju iz neurologije                 

 – 1 izvršitelj

 1. radi upućivanja na specijalizaciju iz reumatologije

                        – 1 izvršitelj            

          

Uvjeti:

–     utvrđeni su u čl. 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata

(NN br. 83/15) – dalje Pravilnik.

 

Uz ponudu (zamolbu) na natječaj kandidati  podnose  odgovarajuće dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja  sukladno čl.2. i čl. 5. Pravilnika i to:

 • presliku diplome
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja

studija

 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i kopije radova
 • presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • presliku rezultata psihološkog testiranja
 • presliku domovnice.

 

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budući  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, tj. ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.

 

Redoslijed pristupnika  utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama čl. 3.  Pravilnika.

 

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

 

Ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 102. stavaka 1-3  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17),  da bi ostvarila prednost pri  zapošljavanju, dužna je prijavi

priložiti  dokaze  o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavku 1 gore navedenog Zakona (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -14.12.2017.) sukladno prethodnoj odredbi.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana po objavi natječaja u „Jutarnjem listu“ i „Narodnim novinama“.

 

Ponude na natječaj slati obavezno u pismenom obliku na adresu: Specijalna bolnica  za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnog  radnog mjesta (naznaka radnog mjesta za koje se natječe) – NE OTVARATI – ». Na poleđini kuverte s ponudom obavezno navesti osobne podatke (ime i prezime i adresu).

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku neće se razmatrati.

 

Sukladno odredbama čl. 9. Pravilnika,  odluka o izboru specijalizanata   bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici  Bolnice  (www.sbvzt.hr)  najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

 

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU

REHABILITACIJU

VARAŽDINSKE  TOPLICE

Ravnatelj

Broj: 01-909/2-I-2021.

Varaždinske Toplice, 09.07.2021.

 

 

 

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a nakon provedenog natječajnog postupka,  donosim slijedeću

 

                                                        O D  L  U K U

o izboru kandidata po raspisanom natječaju za popunu slobodnih radnih mjesta

na neodređeno vrijeme

 

Članak 1.

 

Nakon raspisanog natječaja i provedenog  postupka odabira na objavljena slobodna radna mjesta biraju se:

 

 1. PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

 

 • JAKOVAC TOPLAK RENATA iz VARAŽDINA, Vinka Međerala 4a

 

 1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 

 • TOMIĆ TEA iz VARAŽDINSKIH TOPLICA, Bana Jelačića 25.

 

 

Članak 2.

Izabrani kandidati  iz članka 1. ove Odluke ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  internetskoj stranici Bolnice (www.sbvzt.hr).

 

Napomena:

              

                  Nakon objavljenog rezultata izbora svaki od prijavljenih kandidata  na natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta ima pravo uvida u dokumentaciju izabranih kandidata.

 


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  REHABILITACIJU  VARAŽDINSKE TOPLICE, Trg sv. Martina br.1,  42223 Varaždinske Toplice,   objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. na neodređeno vrijeme

a) ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR (M/Ž)  – 2 izvršitelja

b) FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR  (M/Ž)  – 1 izvršitelj     

c) SERVIRKA (M/Ž)  – 2 izvršitelja

 

2. na određeno vrijeme

 • FARMACEUTSKI TEHNIČAR (M/Ž) – 1 izvršitelj

(zamjena privremeno odsutne radnice)     

 

Uvjeti:

pod 1.a)  (IV-SSS) srednja medicinska škola, laboratorijskog smjera, 1 godina radnog  iskustva u struci

pod 1.b)  (IV-SSS) srednja medicinska škola, smjer fizioterapeutski tehničar, 1 godina radnog  iskustva u struci

pod 1.c)  (II-PKV)

pod 2.  (IV-SSS) srednja medicinska škola, farmaceutskog smjera, 1 godina radnog  iskustva u struci

         

Uz ponudu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti slijedeće dokumente:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • dokaz o stečenom zvanju odnosno završenom traženom školovanju
 • dokaz o potrebnom radnom iskustvu  (ukoliko je isto uvjet)
 • Domovnicu
 • Odobrenje za samostalan rad (kandidati pod 1.a) i 1.b))

 

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budući  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, tj. ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja i trenutno je nezaposlen ili je zaposlen na poslovima koji ne odgovaraju njegovoj stručnoj spemi.

Ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 102. stavaka 1-3  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17),  da bi ostvarila prednost pri  zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti  dokaze  o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavku 1 gore navedenog Zakona (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -14.12.2017.) sukladno prethodnoj odredbi.

Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti intervju i testiranje, a vrijeme i mjesto održavanja istih objaviti će se na web stranici Bolnice  (www.sbvzt.hr) pod „Natječaji“.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana po objavi natječaja u „Narodnim novinama“.

Ponude na natječaj slati obavezno u pismenom obliku isključivo putem pošte,  na adresu: Specijalna bolnica  za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina br.1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta – (naznaka radnog mjesta za koje se natječe) – NE OTVARATI – ». Na poleđini kuverte s ponudom obavezno navesti osobne podatke (ime i prezime i adresu).

Ponude se neće preuzimati u prijamnom uredu Bolnice.

Ponude koje neće biti dostavljene sukladno navedenom, neće se razmatrati.

 

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Nepravovremene i nepotpune ponude, ponude sa dokumentacijom na stranom jeziku, te ponude poslane

e-mailom  neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja, tj. izbora biti obaviješteni putem oglasnih ploča Bolnice i internetske stranici  Bolnice  (www.sbvzt.hr).

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

U Narodnim novinama objavljeno

07.07.2021. godine

 


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

VARAŽDINSKE TOPLICE

Ravnatelj

Broj: 01-909/2-2021.

Varaždinske Toplice, 24.06.2021.

 

Na temelju članka 21. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a nakon provedenog natječajnog postupka,  donosim slijedeću                       

O D  L  U K U

o izboru kandidata po raspisanom natječaju za popunu slobodnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

Članak 1.

Nakon raspisanog natječaja i provedenog  postupka odabira na objavljena slobodna radna mjesta biraju se:

 

1. SPREMAČICA – SOBARICA

 • HORVAT IVANKA iz POLJANE DONJE, M.Pušteka 71
 • PECIK ŠTEFICA iz SVIBOVCA, Braće Radića 1A
 • VUK KATICA iz POLJANE DONJE, M. Pušteka 93
 • FUTAČ MARTINA iz DONJEG MAKOJIŠĆA 103
 • KLOPOTAN VESNA iz LJUBEŠČICE, Bednjanska 89

 

2 . PRALJA

 • ŠTRIGA KLAUDIJA iz KALNIČKE KAPELE 1
 • VIŠAK NIKOLA iz PETRIJANCA, Vladimira Nazora 110.

 

Članak 2.

Izabrani kandidati  iz članka 1. ove Odluke ispunjavaju sve uvjete natječaja.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se na  internetskoj stranici Bolnice (www.minerva.hr).

 

Napomena:

                  Nakon objavljenog rezultata izbora svaki od prijavljenih kandidata  na natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta ima pravo uvida u dokumentaciju izabranih kandidata.

 


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU

VARAŽDINSKE  TOPLICE

Ravnatelj

Broj: 01-472/5-2021.

Varaždinske Toplice, 23. 06. 2021.

 

Na temelju članka 21 . Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, donosim slijedeću

 

O D  L  U K U

o izboru kandidata za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo (korištenjem mjere za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

 

Članak 1.

                  Nakon provedenog postupka odabira kandidata za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništvo  u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, te po dobivenoj pozitivnoj ocjeni podnijetih Zahtjeva za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog  radnog iskustva/pripravništvo u javnim službama od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –  Regionalni ured Varaždin, za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog  iskustva /pripravništvo u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice biraju se kandidati:

 

PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

 • JERKOVIĆ ANTONIO
 • NOVOTNI BRUNO
 • ČIZMAZIJA ENA
 • PRVONOŽAC MATIJA
 • SPEVAN LUCIJA

 

PRVOSTUPNIK RADNE TERAPIJE

 • VRBANEC EMA
 • GEČEK LUCIJA
 • HUDAK KAROLINA

 

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

 • KUČINA MARTA
 • HABUNEK KARLO
 • JANJUŠEVIĆ PETRA
 • JALŠOVEC MARTINA
 • PRESEČKI KRISTINA
 • LESJAK FILIP
 • FURJAN IVANA
 • BELIR IVAN
 • STOJAK LUKAS
 • HATADI DUNJA

 

Članak 2.

                  Izabrani kandidat  iz članka 1. ove Odluke će s radom u  Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice započeti  po dostavi sve potrebne dokumentacije.

 

Članak 3.

                   Ova Odluka objavljuje se na oglasnim pločama Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i na  internetskoj stranice Bolnice (www.minerva.hr).


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU  REHABILITACIJU  VARAŽDINSKE TOPLICE, Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice,   objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

na neodređeno vrijeme

DOKTOR MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI (m/ž )

               (radi upućivanja na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije)     – 1 izvršitelj 

          Uvjeti:

–     utvrđeni su u čl. 2. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata

(NN br. 83/15) – dalje Pravilnik.

Uz ponudu na natječaj kandidati su obvezni podnijeti odgovarajuće dokaze o  ispunjavanju uvjeta iz natječaja  (preslike) i to sukladno čl.2. i 5. Pravilnika:

 • presliku diplome
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • presliku prijepisa položenih ispita na studiju
 • presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studiranja, te duljini trajanja

studija

 • presliku nagrada za vrijeme studija
 • presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
 • popis objavljenih radova i kopije radova
 • presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • presliku rezultata psihološkog testiranja
 • presliku domovnice.

 

Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budući  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, tj. ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.

Redoslijed pristupnika  utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama čl. 3.  Pravilnika.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim Pravilnikom,

prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rata

sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 102. stavaka 1-3  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17),  da bi ostvarila prednost pri  zapošljavanju, dužna je prijavi

priložiti  dokaze  o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavku 1 gore navedenog Zakona (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -14.12.2017.) sukladno prethodnoj odredbi.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana po objavi natječaja u „Jutarnjem listu“ i „Narodnim novinama“.

Ponude na natječaj slati obavezno u pismenom obliku na adresu: Specijalna bolnica  za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnog  radnog mjesta (naznaka radnog mjesta za koje se natječe) – NE OTVARATI – ». Na poleđini kuverte s ponudom obavezno navesti osobne podatke (ime i prezime i adresu).

Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku neće se razmatrati.

Sukladno odredbama čl. 9. Pravilnika,  odluka o izboru specijalizanata   bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici  Bolnice  (www.minerva.hr)  najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

U Jutarnjem listu i Narodnim novinama

objavljeno 09.06.2021. godine

 

 


SPECIJALNA BOLNICA ZA

MEDICINSKU REHABILITACIJU

VARAŽDINSKE TOPLICE

Ravnatelj

 

Varaždinske Toplice, 07.06.2021.

 

Specijalna bolnica za medicinsku  rehabilitaciju  Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina 1, 42223 Varaždinske Toplice,  daje slijedeću

O B A V I J E S T

 

Obavještavaju se kandidati, koji su dostavili ponude na Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme objavljen u „Narodnim novinama “ dana 16.04.2021. godine za poslove konobara (3 izvršitelja), da u provedenom postupku odabira po navedenom Natječaju nije izabran nijedan kandidat.

 

 


 

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE,

Trg slobode 1, 42223 Varaždinske Toplice, objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

LIJEČNIK SPECIJALIST – FIZIJATAR (m/ž) – 2 izvršitelja

Uvjeti:

 • VSS – medicinski fakultet/ specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • odobrenje za samostalan rad
 • 5 godina radnog iskustva u medicini.

Uz ponudu na natječaj kandidati su obvezni podnijeti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Nepotpune ponude neće se razmatrati .

Natječaj je otvoren do popune oglašenih slobodnih radnih mjesta.

Ponude na natječaj slati na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg slobode 1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta fizijatra».