Objavljeno

Voditelj ljekarne: Marija Mikulčić, mag. pharm.


Bolnička ljekarna opskrbljuje lijekovima i potrošnim medicinskim materijalom organizacijske jedinice bolnice (odjeli, laboratorij, dijagnostičke jedinice…) i potrošnim medicinskim materijalom turističke jedinice bolnice.

Vrši praćenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala po odjelima, te izrađuje tendere koji omogućuju ekonomičniju raspodjelu dobivenih sredstava za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Svakodnevno izrađuje magistralne i galenske nesterilne pripravke za potrebe pojedinih bolničkih odjela.

Raspolaže informacijama o lijekovima temeljenim na stručnoj literaturi (npr. indikacije, kontraindikacije, farmakokinetička i farmakodinamička svojstva lijeka, interakcije sa drugim lijekovima, nuspojave), također raspolaže s aktualnim podacima o statusu lijeka na Listi lijekova HZZOa, trenutnoj dostupnosti na tržištu i sličnim informacijama, pa je „izvor“ informacija o lijekovima za potrebe drugih zdravstvenih djelatnika

S drugim zdravstvenim djelatnicima bolnice sudjeluje u radu bolničkih tijela kao što su Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za bolničke infekcije…